Vplivi gospodarjenja na funkcionalne lastnosti gozdne vegetacije in ekološke razmere v dinarskih jelovo-bukovih gozdovih Slovenije

Vabljeni na predavanje z naslovom: Vplivi gospodarjenja na funkcionalne lastnosti gozdne vegetacije in ekološke razmere v dinarskih jelovo-bukovih gozdovih Slovenije, ki bo v četrtek, 28.3.2019 ob 10.00 v veliki dvorani GIS.

Kako različna intenziteta poseka dreves vpliva na funkcionalno sestavo in pestrost pritalne gozdne vegetacije in kakšno vlogo imajo pri tem funkcionalne lastnosti rastlinskih vrst? Kakšne so razlike v ekoloških razmerah (mikroklima, tla) med gozdnim sestojem in sestojnimi vrzelmi? V predavanju bo predstavljen pomen funkcionalnih pristopov (koncept funkcionalnih znakov rastlin ter rastlinskih funkcionalnih tipov) pri analizi sprememb in dinamike vegetacije. Pojasnili pa bomo tudi dosedanje rezultate naše raziskave, ki obravnava naravovarstveno (Natura 2000) pomemben gozdni habitatni tip v Sloveniji.

Predaval bo Janez Kermavnar.